DGW BIP DGW
STATUT PRAWNY
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

STATUT DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA§ 1. Dowództwo Garnizonu Warszawa, zwane dalej "Dowództwem", jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).
§ 2. Dowództwo jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).
§ 3. Zakres nadzoru nad działalnością Dowództwa oraz osoby funkcyjne właściwe do sprawowania nadzoru określają odrębne przepisy.
§ 4. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia.
§ 5. Siedzibą Dowództwa jest Warszawa.
§ 6. Obszarem działania Dowództwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Dowództwa jest kompleksowe przygotowanie warunków zapewniających sprawne rozwinięcie i funkcjonowanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego, organizacji ochrony oraz wszechstronnego zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych centralnego podporządkowania stacjonujących na terenie garnizonu Warszawa oraz współudział w zabezpieczeniu organizacji centralnych uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych na terenie kraju.

2. Dowództwo może realizować zadania odpłatne, wynikające z odrębnych przepisów.

§ 8. Szczegółowe zadania Dowództwa określa "Szczegółowy zakres działania Dowództwa Garnizonu Warszawa", nadany według odrębnych przepisów.
§ 9. Dowódca Garnizonu Warszawa jest:

1) kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. Dowódca Garnizonu Warszawa wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 11. Strukturę organizacyjną Dowództwa, zakres obowiązków osób funkcyjnych, o których mowa w § 10, określają dokumenty organizacyjne i kompetencyjne nadane według odrębnych przepisów.

2. Na podstawie obwieszczenia MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2014 r. poz. 191) Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.
Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter